-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    รายชื่อกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    อบต.นามน  
 

  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หัวหน้าหน่วยราชการ นายสมลวง  บุตตะนันท์
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
  เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 043-867220
  อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหารงานและงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนามน

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   อบต.ยอดแกง  
 

  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
  หัวหน้าหน่วยราชการ นายอำนวย  คงสมมาศ
  ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนศรีเจริญ ต.ยอดแกง อ.นามน   จว.กาฬสินธุ์ 46230
  เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 01-5745428
  อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหารงานและงบประมาณใน อบต.ยอดแกง

 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    อบต.สงเปลือย  
 

  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
  หัวหน้าหน่วยราชการ นายพิสัณต์  กั้ววงษ์
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหัวงัว ต.สงเปลือย อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
  เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 043-840214
  อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหารงานและงบประมาณใน อบต.สงเปลือย

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    อบต.หนองบัว  
 

  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
  หัวหน้าหน่วยราชการ นายทองพูล  พลพุทธา
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
  เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 043-860386
  อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหารงานและงบประมาณใน อบต.หนองบัว
 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    อบต.หลักเหลี่ยม  
 

   สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
  หัวหน้าหน่วยราชการ นายยุทธนา  กองอุดม
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
  เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 043-867343
  อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหารงานและงบประมาณใน อบต.หลักเหลี่ยม

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189