สังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
  หัวหน้าหน่วยราชการ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์  สุริยะ
  ที่ตั้ง 120 หมู่ 3 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ ถนน รพช.4052 กส 46230
  เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 0-4386-7055,0-4386-7189
  อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ รักษาความปลอดภัยในอำเภอนามน ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ประวัติความเป็นมาของอำเภอนามน
เดิมบ้านนามนตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้ขอแยกเป็นกิ่งอำเภอนามน มี 3 ตำบล  คือ  ตำบนนามน   ตำบลยอดแกง ตำบลสงเปลือย ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ขอประกาศตั้งกิ่งอำเภอนามนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2516 ทางราชการได้จัดส่งเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ มาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2516  และเนื่องจากยังไม่มีอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์เป็นที่ทำการ จนกระทั่งปี ด.ศ. 2519   ได้มีการจัดสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ถาวร ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530

"คำขวัญของอำเภอ"
ราชภัฎโอ่อ่า อ่างมโนราห์กลางดง
ลอยกระทง หนองคอนเตรียม
ดินดีเยี่ยม หนองดินจี่
ผ้ามัดหมี่ หนองบัวใน
ห้วยหนองใหญ่ แหล่งประมง

2. สภาพทั่วไป
   
2.1 ที่ตั้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนามน จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2516 โดยแยกจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2530 เป็นอำเภอชั้น 4 ลักษณะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 42 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 552  กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 281.734  ตารางกิโลเมตร (142,812.5 ไร่)

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดอำเภอสมเด็จ และอำเภอห้วยผึ้ง
ทิศใต้ จดกิ่งอำเภอดอนจาน
ทิศตะวันออก จดอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จดอำเภอสมเด็จ


ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป
โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินปนทราย
* ที่ราบ ประมาณร้อยละ 13.5 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด
* ภูเขา ประมาณร้อยละ 0.5 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด
* ที่ดอน ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด
* พื้นน้ำ ประมาณร้อยละ 1.2 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด
* อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 15.8 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของอำเภอ(รวมทั้งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย) ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน จะแล้งมากช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี  ฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูตามฤดูกาล แต่จะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ส่วนฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด และมีลมรุนแรงอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38.1 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปี 1,018.3 มิลลิเมตร

    
2.2 หน่วยการปกครอง
แบ่งการปกครองตามการปกครองท้องที่ เป็น 5 ตำบล 66 หมู่บ้าน มีกำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน 66คน

ที่

ตำบล

พื้นที่

จำนวนหมู่บ้าน

รวม

หมายเหตุ

(..กม.)

หมู่บ้านปกติ

หมู่บ้าน อพป.

1

นามน

49

15

-

15

 

2

ยอดแกง

58.6

17

1

18

 

3

สงเปลือย

50.3

11

5

16

 

4

หลักเหลี่ยม

46

7

3

10

 

5

หนองบัว

42

5

3

8

 

รวม

281.734

55

12

67

 

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189