พัฒนาการอำเภอนามน
   หัวหน้าหน่วยราชการ นายทวีชัย  มานะวงศ์
   ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนามน ถนน รพช.4052 กส 46230
   เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 0-4386-7037
   อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ  
          1. แก้ไขปัญหาความยากจน
          2. ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน
          3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ (OTOP)
                                                 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189