กีฬาและนันทนาการ
   หัวหน้าหน่วยราชการ นายสุระปรีชา  มูลโพธิ์
   ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนามน ถนน รพช.4052 กส 46230
   เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 0-4386-7037
   อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
          2. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
          3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189