ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
           
อนุบาล
           
ประถมศึกษา
           
มัธยมศึกษา
           
มหาวิทยาลัย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรจันทร์เจริญ(บ้านหนองน้อย)
สังกัด พัฒนาชุมชน
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้อย ต.สงเปลือย อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางอ่อนศรี ยงควิสัย
จำนวนครู 3 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 60 คน

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ดงสวาง
สังกัด อบต.สงเปลือย
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.สงเปลือย อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาและเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางวิภาดา แสงพันดร
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา เด็ก 39 คน
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านยอดแกง
สังกัด อบต.ยอดแกง
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.ยอดแกง อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางนันที วรรณจักร
จำนวนครู 3 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 58 คน
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านสงเปลือย
สังกัด อบต.สงเปลือย
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.สงเปลือย อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาและเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางพิศธุพร เขจรเจิม
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา เด็ก 42 คน
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองแวง
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.สงเปลือย อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางศิริพร เรืองศิริ
จำนวนครู 3 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 60คน
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านหัวงัว
สังกัด อบต.สงเปลือย
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.สงเปลือย อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 06-2345039
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางทัยสอน แก้วสมบัติ
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 41 คน ชาย 20 คน หญิง 21 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองโพนสูง
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองโพนสูง
สังกัด พัฒนาชุมชน
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ยอดแกง อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาและเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางสมคิด ไพรรัตน์ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 17 ต.ยอดแกงฯ
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา เด็ก 32 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์หมู่ 16 ตำบลสงเปลือย
สังกัด อบต.สงเปลือย
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 16 บ้านท่างาม ต.สงเปลือย อ.นามน
จว.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 01-3695235
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางสนิท โยธาฤทธิ์
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 60 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดงสยาม
สังกัด อบต.นามน
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 14 บ้านดงสยาม ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางดวงดี บุตรนันท์
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 40 คน
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์หมู่ 4 ตำบลนามน
สังกัด อบต.นามน
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านคำยิ่งหมี ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางแสงจันทร์ วงศ์ชมพู
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 40 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์หมู่ 15 ตำบลนามน
สังกัด เทศบาลนามน
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง 51 หมู่ที่ 15 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 07-2260536
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางพุทธา สอดศรี
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 50 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์อุทัยวัน
สังกัด อบต.หลักเหลี่ยม
หลักสูตรที่ทำการสอน เตรียมอนุบาล
ที่ตั้ง บ้านโนนสังคม หมู่ที่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามนฯ
โทรศํพท์ 01-9979307, 04-9703233
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาเลี้ยงดูเด็กก่อนเกณฑ์
หัวหน้าหน่วยราชการ นางเพ็ญแข บุญเสริฐ
จำนวนครู 2 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา จำนวน 45 คน
 
 
 

 

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189