ประถมศึกษา
          
 
 
 

 
โรงเรียนเย็นสยามวิทยา
หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 2 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 14 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบันเกียรติ
ประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับอำเภอ ปี พ.ศ.2541
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2541
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับอำเภอ ปี พ.ศ.2542
ผู้อำนวยการ นายประมวล กรทิพย์
- คณะครูอาจารย์ 7 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 152 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 
โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์
หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 2 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-1050-4189 (ผู้บริหาร)
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2525
- โรงเรียนจัดคนตรีไทยดีเด่น ปี พ.ศ.2541
ผู้อำนวยการ นายภิรมย์ เยาวเรศ
- คณะครูอาจารย์ 8 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ชาย 75 คน, หญิง 55 คน รวม 130 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ โรงเรียนขนาดเล็กดีเด่นระดับจังหวัด
ผู้อำนวยการ นายภัสดา อุ่นบุญเรือง (รักษาการครูใหญ่)
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 97 คน

 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ -
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2513 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
- โรงเรียน ดีเด่นขนาดเล็ก
- โครงการทันตสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
ผู้อำนวยการ นายสมภพ สิงห์เมือง
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ก่อนประถมศึกษา 20 คน, ประถมศึกษา 66 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง,โทรทัศน์ 3 เครื่อง,
เครื่อง VCD 2 เครื่อง
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหนองโพนสูง
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-7945-7964
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- กิจกรรมประชาธิปไตยดีเด่น
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
ผู้อำนวยการ นายแฉล้ม ศรีกุตา
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ชาย 68 คน, หญิง 52 คน รวม 120 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์,ห้องปฏิบัติการทางภาษา,
และอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2519
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอ
- โรงเรียนกิจกรรมดีเด่นแม่ไม้มวยไทย
- โรงเรียนจัดกิจกรรมดนตรีดีเด่น
ผู้อำนวยการ นายไมตรี วิริยะ
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 173 คน
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนสังคมพัฒนา
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-1670-5478
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2513 จนถึงปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ นายเกรียงศักดิ์ กั้วกำจัด
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 364 คน

 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 2 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-4386-7282
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนจัดอาหารกลางวันดีเด่นระดับอำเภอ ปี พ.ศ.2537
- โรงเรียนจัดอาหารกลางวันดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2538
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นเหรียญเงิน ปี พ.ศ.2546
ผู้อำนวยการ นายประมวล ดลสอาด
- คณะครูอาจารย์ 7 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 117 คน
 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2480จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โครงการไร่นาสวนผสม -โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืด -โครงการหมาดำ
ผู้อำนวยการ นายบุญช่วย รวดเจริญ
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 146 คน
คณะครูอาจารย์ 13 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา มีครบทุกอย่างในการเรียนการสอน
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-4386-7071
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ นายชำนาญ สุวรรณเรือง
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 105 คน

 


 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหนองบัวกลาง
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2514 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ โครงการอาหารกลางวันดีเด่น,โรงเรียนสีขาว
ผู้อำนวยการ นางศรีสุพรรณ วิเศษนันท์ (รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่)
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 65 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและคอมพิวเตอร์
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหนองบัวนอก
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติที่เคยได้รับ โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
ผู้อำนวยการ นายประหยัด พานิชย์ดี
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 103 คน
อุปกรณ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนจัดกิจกรรมอาหารกลางวันดีเด่นระดับจังหวัด
- โรงเรียน กิจกรรมเอกลักษณ์ไทยดีเด่น
ผู้อำนวยการ นายพวงเพชร ศรีตระการ (อาจารย์ใหญ่)
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 168 คน

 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189