มัธยมศึกษา
          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนชุมชุนยอดแก่งสงเคราะห์
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ,ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (หลักสูตรใหม่)
มัธยมศึกปีที่ 1 - 3
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ปี พ.ศ.2546
ผู้อำนวยการ นายอำนวย คงสมมาตร
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ก่อนประถมศึกษา 140 คน, ประถมศึกษา 456 คน
มัธยมศึกษา 184 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องคอมพิวเตอร์,
ห้องดนตรี-
นาฏศิลป์, ห้องพลศึกษา,ห้องสมุด
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 
โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2480
จนถึงปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ นายดำรงค์ ฤทธิ์วงค์
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 270 คน
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 2 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 , มัธยมศึกปีที่ 1 - 3
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์,โทรสาร, 0-4386-7030
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2464 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนดีเด่น
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น
ผู้อำนวยการ นายปกาศิต ศรีสมชัย
- คณะครูอาจารย์ 24 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ชาย 303 คน, หญิง 276 คน รวม 579 คน
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง
หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 2 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 , มัธยมศึกปีที่ 1 - 3
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-4386-7026
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนสีขาว
- โรงเรียนอาหารกลางวันดีเด่น
ผู้อำนวยการ นายบัญชา วรวะไล
- คณะครูอาจารย์ 21 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ชาย 223 คน, หญิง 237 คน รวม 460 คน

 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ตั้ง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-4386-7022
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2540
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ โรงเรียนร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการ นายวรุตม์ เขจรสัตย์
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 182 คน
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ตั้ง 150 หมู่ที่ 4 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-4386-7046
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2519
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- รางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2528
ผู้อำนวยการ นายบุญล้วน ผลประสาท
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 1,219 คน
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา,ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ,
มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ตั้ง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-1051-1081, 0-1392-6829
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2465 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ – ได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรีโรงเรียนดีเด่นตาม
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้อำนวยการ นายคมสันต์ ดลรัศมี
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ชาย 326 คน ,หญิง 242 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา มีครบทุกอย่างใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหนองบัวใน
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-9962-1413, 0-6227-8080, 0-9619-8691
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบันเกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ- โรงเรียนดีเด่นขนาดกลางของอำเภอนามน พ.ศ.2527
- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอำเภอนามน พ.ศ.2540
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นอำเภอนามน พ.ศ.2540
ผู้อำนวยการ นายสมยศ สมภักดี
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 218 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา
- ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 10 เครื่อง
- เครื่องวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องโอเวอร์เฮด จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉานสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง
 

 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ,
มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2486 จนถึงปัจจุบัน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ โรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอ
ผู้อำนวยการ นายวุฒิพงษ์ ศิริกุล
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 242 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 
 
 

 
     
หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189