อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนวัดทั้งหมด 38 วัด  กรุณากดคลิกดูแต่ละหน้า
  หน้า 1
  หน้า 2
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดสะอาดสมศรี
ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 บ้านโนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-1263-8923
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2477
นามเจ้าอาวาส พระครูวิบูรวุฒิกร(เจ้าคณะตำบล)รักษาการเจ้าอาวาส
จำนวนพระ 2 รูป
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดป่าก้าวมงคล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 บ้านโนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2494
นามเจ้าอาวาส พระสมหวัง สันตมโน
จำนวนพระ 3 รูป , เณร 2 รูป
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดศรีชมพู
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านนาขวัญเมือง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2514
นามเจ้าอาวาส พระครูรัตนมงคล
จำนวนพระ 2 รูป
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดศรีสะอาดนามน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านนามน ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ทรศัพท์,โทรสาร 0-4386-7025
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2441
นามเจ้าอาวาส พระครูโสภณธรรมมาภินันท์(เจ้าคณะอำเภอนามน)
จำนวนพระ 7 รูป เณร 1 รูป
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดชัยประชาราษฎร์
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านนามน ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-6045-2745
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2536
นามเจ้าอาวาส เจ้าอธิการประสพ เตชธมโม
จำนวนพระ 5 รูป
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดกู่แก้วธรรมเจดีย์
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสามัคคี ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2521
จำนวนพระ 2 รูป
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดดอนสวรรค์วนาราม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านดอนสวรรค์ ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-9994-0733
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2532
นามเจ้าอาวาส พระพินิจ จันทโชโต
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-9842-0898
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2485
นามเจ้าอาวาส พระอธิการอำนาจ ติสสวโร
จำนวนพระ 5 รูป ,เณร
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา พระประทานเป็นที่เคารพของหมู่บ้านา
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดอรัญวาสหนองโพนสูง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 17 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-9575-1019
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2484
นามเจ้าอาวาส พระครูอรัญธรรมมาภิรม
จำนวนพระ 2 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา พระประธานหลวงพ่อพุทธมงคลรัตน
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดป่าหวังมนตรี
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-6219-6376
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2537
นามเจ้าอาวาส พระนิรันดร์ ธรรมมิโก
จำนวนพระ 3 รูป ,เณร 1 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา ที่ปฏิบัติธรรมสายธรรมยุติ
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดหนองหญ้าปล้อง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2542
นามเจ้าอาวาส พระครูสันติวราภรณ์ กิตติวุฒิโท
จำนวนพระ 2 รูป
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดรัตนสามัคคีธรรม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2517
นามเจ้าอาวาส พระอาจารย์บุญรอด ทนิโย
จำนวนพระ 2 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา พระประธาน
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดป่าพัฒนาราม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-1574-1899
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2525
นามเจ้าอาวาส พระครูจิตตสังวรคุณ
จำนวนพระ 9 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระกรรมฐานสายธรรมยุต
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดอโศการาม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-9571-1992
นามเจ้าอาวาส พระครูอโศกวุฒิคุณ
จำนวนพระ 7 รูป ,เณร 2 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา ในการครองศีล,ครองธรรม
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดโพธาราม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติศาสนสถาน จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2485
นามเจ้าอาวาส พระอธิการสุข ศรีละเตโช
จำนวนพระ 5 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา ชาวบ้านที่ไปปฏิบัติธรรมพระจะให้
ธรรมเป็นทานตลอด
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดดงสวางวนาราม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2505
นามเจ้าอาวาส พระอธิการสำลี จนทโชโต
จำนวนพระ 2 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา การสร้างศาลาการเปรียญ
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดฉิมพลีเหล่างิ้ว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
นามเจ้าอาวาส หลวงพ่อบุญมา
จำนวนพระ 1 รูป
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดใต้โพธิ์ทองวราราม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-6219-6376
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2513
นามเจ้าอาวาส พระลพ สิริธโร
จำนวนพระ 4 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา เป็นสถานที่สงบเงียบ
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
วัดอนงค์สงเปลือย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร 0-1392-6654, 0-7228-6373
ประวัติศาสนสถาน ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2431
นามเจ้าอาวาส พระอธิการเฉลิม จนทโชโต
จำนวนพระ 5 รูป
ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา เป็นวัดที่เก่าแก่ร่มรื่น การปฏิบัติธรรม
ของพระเณรในวัด
 


 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189