สถานีตำรวจภูธรอำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน  :  welcome to namon police station
 

 

รายการหลัก

  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
 ประวัติสถาน
 คดีอาญา 5 กลุ่ม
 ผู้บังคับบัญชา
 บุคลากร
 ข้อมูลท้องถิ่น
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบผู้ว่าราชการ
  สมุดโทรศัพท์

 

ข้อมูลท้องถิ่น

 การปกครอง
 
การปกครองท้องถิ่น
 
สภ.นามน
  อำเภอนามน
  กีฬาและนันทนาการ
  วัฒนธรรม
 
พัฒนาการ
  สัสดีอำเภอนามน
  ที่ดินอำเภอนามน
  ปศุสัตว์อำเภอนามน
 
การศึกษา
 
สถานพยาบาล
 
การท่องเที่ยว
 
ศาสนสถาน
 
สินค้าหนึ่งตำบล
 
ร้านอาหาร
 
ร้านค้า
 
ข้อมูลถนน
 
ปั๊มน้ำมัน
 
อู่ซ่อมรถ
 

ลิงค์บริการ

  ภาษีออนไลน์
 
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 
สลากออมสิน
 
สลากออมทรัพย์
 
เช็คราคา computer
 
internet ฟรี ทศท. 
  ค้นหมายเลขโทร.
 
กบข.
 
Unseen thailand
 
เที่ยวทั่วไทย
 
ไทยเที่ยวไทย 

สถิติผู้เข้าชม

  Free Website Counters
Free Website Counters

 

 
 
 

แผนกลยุทธ์
ของ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนามน
ประจำปีงบประมาณ 2555

1. สถานการแนวโน้ม
         การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของ

ประชาชน และความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชุมชน  ประเพณีท้องถิ่น ความเป็นอยู่ ค่านิยม
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมา เช่น การใช้อิทธิพลเอารัดเอาเปรียบสังคม การทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาอาชญากรรม การแพร่ระบาดของยาเสพติด นับวันแต่จะมีความสลับ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
         สถานีตำรวจภูธรอำเภอนามน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลสูงสุดตามแผนกลยุทธ์ของ ตำรวจภูธร
ภาค 4 ประจำปี 2547
         การปฏิบัติภารกิจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอนามน จะประสบผล
สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลต่องานในหน้าที่ โดยคำนึงถึงปัจจัยทุกๆ ด้านที่เคยมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน แล้วนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และบูรณาการ
ให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในขณะเดียวกันข้าราชการตำรวจจะต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทีอยู่
3 ประการ  
         1.1 ความก้าวหน้าทางวิชาการ, ทางวิทยาการและเทคโนโลยี
         1.2 ความวิกฤตทางเศรษฐกิจ
         1.3 สภาวะของสังคม
         สถานีตำรวจภูธรอำเภอนามน ต้องปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการดำเนินการ ได้แก่
         1) การบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพควบคุ่คุณธรรม และจัดการงบ-
ประมาณ วุัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เป็นระบบ พร้อมที่จะบริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว ทันใจ เป็นธรรม และเสมอภาค
         2) การปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การ
ใช้อิทธิพล การเอารัดเอาเปรียบ การจัดระเบียบสังคม และบรรเทา
สาธารณภัย ถือเป็นหน้าที่หลัก
         3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่บ้าน/ชุมชน
สังคม เกิดความผาสุก สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

2. วิสัยทัศน์ (VISION)
         - ยึดมั่นในระเบียบวินัย
         - ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - ยาเสพติดต้องหมดไปจากแผ่นดิน
    

3. พันธกิจ (MISSION)
         3.1 พัฒนาตัวข้าราชการตำรวจ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้มี
คุณลักษณะดังนี้  คือ.-
               3.1.1 ขยันอย่างฉลาด ปราศจาคอบายมุข
               3.1.2 ยึดถือแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้ อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
               3.1.3 เคร่งครัดวินัย
               3.1.4 ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นความทุกข์ของ
เพื่อนบ้านและเืพื่อนร่วมงานเป็นภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือและแก้ไข
               3.1.5 มีรูปแบบและวิถีชีวิตที่ดีงามตามจารีตประเพณี เรียบง่าย
ประหยัด และสมถะ
               3.1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรม
               3.1.7 มีจิตสำนึกที่ต้องรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว และหน้าที่
การงาน
               3.1.8 พัฒนาคุณภาพกำลังตำรวจและครอบครัวไม่จำกัดรูปแบบ
และวิธีการ ทั้งด้านกาย อารมณ์ ความคิด และจิตใจ เป็นฐานสำคัญ เพราะ
จิตใจเป็นตัวกำหนดทิศทางและพฤติกรรม ดังข้อความที่ว่า "จิตเป็นนาย
กายเป็นบ่าว" 
         3.2 ส่งเสริมข้าราชการตำรวจให้มีการศึกษาหาความรู้ความสามารถ
เพิ่มเติมทั้งด้านการเพิ่มวิทยะฐานะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
สอบสวน ด้านวิทยาการสมัยใหม่ และ การไปดูงานแล้วรวมคนเข้าสู่สภาพ
การทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ เกี่ยวกับกำลัง-
พล เงิน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้บรรลุเป้า-
หมายของหน่วยงาน
         3.3 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว สุภาพ เสมอภาค และยุติธรรม
         3.4 กระจายกำลังสายตรวจในรูปแบบสายตรวจตำบล ให้ครอบคลุม
พื้นที่และใกล้ชิดประชาชนสามารถป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้เร็วที่สุด
         3.5 ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนนำขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
มาใช้ในการประนอมข้อพิพาท เพื่อลดปัญหา ข้อขัดแย้่งให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน มากกว่าการแก้แค้นหรือทดแทนด้วยการ
ฟ้องดำเนินคดี
         3.6 สร้างพลังมวลชน โดยจัดกำลงตำรวจชั้นสัญญาบตรรับผิดชอบ
ทุกหมู่บ้าน และจัดกำลังตำรวจชั้นประทวนออกประจำทุกหมู่บ้าน โดยใช้
กำลงตำรวจเป็นตัวเชื่อมระหว่างตำรวจ กับ ประชาชน บูรณาการให้สอด-
คล้องกับโครงการ "หมู่บ้านสะอาดสองประสาน" ของจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความต้องการของประชาชน และให้
ประชาชนเป็นแนวร่วมในการปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การทุจริต-
คอรัปชั้น การใช้อิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชน และคุ้มครองสิทธิและ
ผลประโยชน์ของประชาชน อันจะนำมาซึ่งควมผาสุกของประชาชน

4. กลยุทธ์
         4.1 รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาความ
มั่นคงด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ตามอำนาจและหน้าที่ของตำรวจ
         4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพ คุณภาพ และจริยธรรมแก่ กำลังพล 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเชิงรุก ด้านอำนวยการ
ด้านการบริการ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดทุกประเภท ผู้มี
อิทธิพล การทุจริตคอรัปชั่น โดยมีการใช้กำลังปฏิบติการสายตรวจ และงาน
ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วม
         4.3 พัฒนางานอำนวยการความยุติธรรม โดยทีมงานและการคลี่คลาย
ปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ พร้อม
บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ทันใจ และเสมอภาค
         4.4 ปรับปรุงและพัฒนางานจราจร โดยมีเป้าหมายในการสร้างวินัย
ลดอุบัติเหตุ รักษาสภาพแวดล้อม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

5. ผลลัพธ์(OUT COMES)
         5.1 ข้าราชการตำรวจทุึกสายงานมีคุึณภาพทางร่างกาย จิตใจ มีความ
รู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง
เต็มความสามารถ
         5.2 ทุกแผนกงานหรือทุกสายงาน จะต้องทำงานอย่างเป็นระบบ มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และ
เสมอภาค
         5.3 ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาทางร่างกายความคิด
จิตใจ และทักษะในการทำงานเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติที่ถูกต้อง
มีค่านิยมที่เหมาะสม ดีงาม สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีจิตสำนึก มีอุดม-
การณ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้่าที่พัฒนาครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้านจะสามารถนำการ
พัฒนาให้แผ่ขยายกว้างไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติในที่สุด
         5.4 ประชาชนได้รับการบริการจนเป็นที่พึงพอใจ ชีวิตและทรัพย์สิน
ได้รับความปลอดภัย สามารถเชื่อถือได้และศรัทธาในอาชีพของตำรวจ

6. การติดตามและประเมินผล
         6.1 การติดตาม
               ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความ
สำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ และ
นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
         6.2 ระยะเวลาการรายงาน
               ระยะเวลาการรายงานตามสายงานปกติ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ
               1) ครั้งที่ 1 รายงานห้วงระยะแต่ ตุุลาคม-มีนาคม ภายในเดือน
เมษายน
               2) ครั้งที่ 2 รายงานห้วงระยะแต่ เมษายน-กันยายน ภายในเดือน 
ตุลาคม
          6.3 การประเมิืนผล
                ประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่า แผนงาน โครง-
การ กิจกรรมต่างๆ หรือความล้มเหลว ตลอดจนประเมินปัจจัย เงื่อนไข ปัญหาข้อขัดข้องหรืออุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

บริการสืบค้นข้อมูล
Search By Google.com

 

ข่าวสาร/สาระน่ารู้

   คำสั่งประกาศ ภาค 4
   ยื่่นเสียภาษีออนไลน์
   
ข่าวการสอบตำรวจ
   
การเข้ารับราชการตำรว
 
 นายกฯ คุยกับประชาชน
   ทำเนียบอธิบดีกรมตำรวจ
   ประวัติกรมตำรวจ
   
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
การขอบริการรับฝากเว็บ
   
ประวัติบุคคล
   
วิธีดูธนบัตรปลอม

 
 

ตำรวจภูธรภาค 4

 

สังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์

 

รวมลิงค์

   
  กด F5เพื่อปรับปรุงweb  
     

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189